Amazon

lunes, 16 de noviembre de 2015

一個兒童的故事。 Yīgè er tóng de gùshì. 安娜蜘蛛。

Huānyíng dào wǒ de wǎngyè. Yǒule ài, wǒ fèngxiàn zhège gùshì.
健康的競爭。
Jiànkāng de jìngzhēng.

No hay comentarios:

Publicar un comentario